Bølebrølet – God sommer til alle

Brølet
17. juli 2014

Lederen har ordet

Sommeren er her for fullt, og det er ferietid for mange. Vi håper likevel at Bølebrølet vil bli lest av så mange som mulig.

I tillegg minner vi om vår nye hjemmeside: www.bøleborettslag.no

Den 2. juni ble det avholdt generalforsamling i Bøle Borettslag, og det gjenvalgte styret ønsker å takke for tilliten. Som tidligere nevnt, har vi som mønstervedtekt vedtatt at varamedlemmer i tillegg får rollen som miljøutvalgsmedlemmer.

Varamedlemmer er på valg hvert år, og i år var det kun ett medlem som kunne tenke seg gjenvalg. Styret setter pris på at Ellen Sagenes vil fortsette og takker samtidig Edel Holand, Kai Olsen og Torje Linnerud for innsatsen i 2013/2014.

Inne i bladet finner du en liten gjennomgang av de viktigste punkter og innspill til rehabiliteringstrinn 2, samt vedlegg om forarbeid ved ingeniør Lars Myrstuen, GOBB.

Det er viktig å presisere at arbeidet med trinn 2 i rehabiliteringen nå så vidt har begynt med Myrstuens sakkyndige bistand. Arbeidet hans vil ligge til grunn for de beslutninger som senere denne høsten skal tas, altså om hvilken modell beboerne i Bøle Borettslag velger. Styret vil legge forholdene til rette for en eller flere ekstraordinær(e) generalforsamling(er)

Ellers orienterer / minner vi litt om forhold vedrørende vårt «ytre rom» i bofellesskapet, nemlig hekker, grøftekanter og fellesarealer.

Innleggsspalte

Vi vil gjerne minne om din mulighet for å komme med innlegg til denne spalten. Send en mail, eller legg innlegget i postkassen til nedenstående:

Agnete Midthaug, Tunstien 25. Mail agnete.midthaug@gjoevik.toyota.no
Ulla Byager, Vardestien 10. Mail ubyag@online.no

For ordens skyld vil vi opplyse om at styret forbeholder seg retten til å utelate eventuelle innlegg av krenkende art.

 

Info fra styret

Generalforsamlingen ble avholdt 2. juni 2014 på Losje Vårsol. 26 andelshavere hadde møtt frem. I tillegg var det 7 innleverte fullmakter samt 5 andre, uten stemmerett. Tor Arne Hauge ble valgt som møteleder og ledet oss effektivt og greit i gjennom alle punktene.

Når det gjelder styrets årsberetning fikk styret ros for at beretningen var mer utfyllende i år enn i fjor, men at det på noen punkter kan bli enda bedre. Dette tar styret til etterretning.

For å presentere regnskapet for 2013 hadde vi invitert vår regnskapsfører i GOBB, Lina Vangstuen. Hun tok en rask gjennomgang av de viktigste regnskapstallene og var tilgjengelig for spørsmål. Styret håper det bidro til å gjøre tallene lettere å forstå.

Valgkomiteen forslag til nye styrehonorarer ble enstemmig vedtatt. Styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt. Det ble valgt 3 nye varamedlemmer og valgkomiteen ble gjenvalgt. Etter at generalforsamlingssakene var gjennomgått ble det gitt informasjon om rehabiliteringsplanene. Se eget avsnitt.

Tilslutt hadde vi gleden av å presentere vår nye hjemmeside: www.bøleborettslag.no Det ble i vinter inngått avtale med Sveum Design v/Kristine Sveum Strandheim (beboer i Sagastien). Hun har laget hjemmesiden og skal vedlikeholde den i samarbeid med styret. Hun sto selv for presentasjonen.

Som vi hadde håpet kom det en del innspill fra de frammøtte beboerne. Noen ønsker blir iverksatt med en gang, mens andre ønsker ikke lar seg gjennomføre. Vi må se på dette som en start, noe som vi skal fortsette å jobbe med og utvikle i fellesskap.

 

Rehabilitering trinn II

En viktig oppgave for borettslagets styre er del 2 av rehabiliteringsarbeidet vårt. Vi har engasjert teknisk avdeling i GOBB for å utrede alternative løsninger. Lars Myrstuen har i den forbindelse blant annet deltatt på 2 styremøter.

På årets generalforsamling var Lars Myrstuen (fra GOBB) tilsted, for å redegjøre for beboerne, 2 alternative rehabiliteringsforslag med kostnadsoverslag.

Det ene forslaget dreier seg kun om å skifte tak, mens forslag nr. 2 omfatter både tak og fasader. Begge forslagene koster mye penger, og vil få konsekvenser for borettslagets økonomi.

Ved forrige runde med rehabilitering ble vi fra GOBB sin side gjort oppmerksom på at takene var i en slik forfatning at det var et tidsspørsmål når de må skiftes. GOBB og styret er derfor av den oppfatning at takene må prioriteres denne gangen. Vi ser også at å dele opp rehabiliteringen i flere ”etapper” er en dyr løsning for oss som vi må ta med i vurderingen.

Informasjonen fra GOBB blir delt ut til alle med oppfordring om sette seg grundig inn i innholdet å tenke i gjennom dette i løpet av sommeren.

Det viktige valget vil tas på en ekstraordinær generalforsamling til høsten!

 

 Praktiske opplysninger

  •  Terrasseolje: Du kan ta kontakt med din gatetillitsvalgte for utlevering av et 3-liters spann med terrasseolje. Også pensel utleveres.
  •  Bruk av støyende maskiner, verktøy eller redskap minner vi om § 19 i våre mønstervedtekter.
  • Klipping av hekk: Husk at hekken din i høyden, ifølge naboloven, ikke må overskride 2 meter. Hekken tilpasses eventuelt annen høyde i forbindelse med trafikkloven. Se hjemmesiden.
  • Grøftekanter: husk at du plikter å holde gresset klippet helt ut til veien. Borettslagets sommermedhjelper for fellesarealene sørger for grøftekantene i forbindelse med disse.
  • HMS arbeidet: styret har nå gått gjennom modellen vil starte en vernerunde. Det er avvik på 3 forhold som har ulike frister:

1)      Sand på lekeplassene (august 2014)

2)      Branninstruks (september 2014)

3)      Rundskriv om HMS (september 2014)

  • Bølebrølet: beboeravisen vil, i tillegg til papirform i hver postkasse, også bli lagt ut på hjemmesiden.

 

Styresammensetning 2014-2015

Leder:
Jan Gunnar Larsen, Tunstien 9
tlf :  61176591,  mobil 920 51 940
e-mail: janglars@bbnett.no

 

Sekretær/nestleder og gatetillitsvalgt for Sagastien
Ketil S. Strand, Sagastien 7
mobil 416 55 169
e-mail: ketistr@online.no

 

Styremedlem og gatetillitsvalgt for Tunstien
Agnete Midthaug, Tunstien 25
mobil 90168475
e-mail:  agnete.midthaug@sulland.no 

 

Styremedlem og gatetillitsvalgt for Trollstien
Erik Følling,Trollstien 4
mobil 913 41 628
e-mail:  ef@falkenberg.no

 

Styremedlem og gatetillitsvalgt for Vardestien
Ulla Byager, Vardestien 10
mobil 400 87 242
e-mail: ubyag@online.no

 

Miljøutvalget 2014-2015

Det er varamedlemmene for gatetillitsvalgte/styret også utgjør miljøutvalget.

Ellen Ch. Sagenes, mobil 988 06 617 – ellen@sagenes.com
Karianne Hermann (Tunstien)
Arne Kolbu (Sagastien)
Heine Sirhaug (Vardestien)
Arbeidsrområde.

Miljøutvalgets arbeid består i å fremme et godt psyko-sosialt bomiljø gjennom forslag til forbedring/forskjønning av det ytre miljø, og til sammenkomster for barn og voksne – alt som bidrag til å fremme godt naboskap og trivsel. Miljøutvalget er meget åpne for innspill fra alle beboere til dette arbeid. Vi vil også minne om at det hvert år settes av kr 200,- fra hver husstand av våre innbetalte midler, til miljøtiltak.

 

God sommer til alle!